Yhdistyksen säännöt

Voimassaolevat säännöt: 28.05.2021

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Warhama ry ja sen kotipaikka on Siuntio.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää
liveroolipeliharrastusta, toimia näiden harrastajien yhdyssiteenä
sekä edistää roolipeliharrastusta ja alan tapahtumia.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- voi järjestää kursseja, harjoitus- ja opetustilaisuuksia sekä
muuta vastaavaa toimintaa
- voi järjestää kilpailuja, näytöksiä, retkiä, leirejä ja muita
tapahtumia
- voi järjestää juhlia, konsertteja, näyttelyitä tai muita
tilaisuuksia
- voi ylläpitää yhdistyksen sähköisiä viestintäkanavia
- voi julkaista yhdistyksen tiedotteita ja muuta viestintää eri
viestintäkanavissa
- neuvoo ja ohjaa jäseniään
- osallistuu julkiseen keskusteluun alaan liittyvissä asioissa
- voi kerätä ja jakaa tietoa sekä harjoittaa tutkimustoimintaa
- kokoaa jäsenet yhteiseen toimintaan ja ylläpitää yhteyksiä muihin
alan yhdistyksiin
- ylläpitää jäsenistään koostuvaa esiintyvää ryhmää
- voi järjestää yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä matkoja
jäsenilleen
- voi osallistua jäsentensä välittömiin kilpailukustannuksiin
- voi hankkia tarvittavia aineistoja ja välineitä yhdistyksen
käyttöön
- voi tehdä esityksiä ja aloitteita harrastusmahdollisuuksien
lisäämiseksi
- voi tehdä esityksiä, aloitteita ja selvityksiä sekä antaa
lausuntoja muille yhteisöille ja viranomaisille
- toimii yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen, yritysten ja
yksityishenkilöiden kanssa
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa
asianomaisen luvan:
- järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
- järjestää myyjäisiä, kirpputori- ja muita tapahtumia
- järjestää maksullisia tilaisuuksia
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- omistaa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää
omaisuutta
- harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien
yhteydessä
- tehdä talkootyötä
- myydä mainostilaa
- solmia sponsorisopimuksia

3. Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan
hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa
tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja
kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen
esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on
huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän
liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen
kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja
ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

5. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa
valitut puheenjohtaja ja 2 - 4 muuta varsinaista jäsentä.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen
jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään
puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja yksin.

7. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla
kokouksenaikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen kokous hyväksyy
äänestys- ja vaalijärjestyksen.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä tammi-toukokuussa.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä,
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla
jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen
kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty,
se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14
vuorokautta ennen kokousta.
Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille:
- kirjeitse tai sähköpostitse
- yhdistyksen verkkosivulla tai yhdistyksen käyttämän sosiaalisen
median ryhmässä

10. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja
varatilintarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.
11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen
purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.